ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 กิจกรรม/โครงการ 
 
 
กิจกรรม/โครงการ

พิธีมอบเกียรติบัตร มหาลัยสูงวัย เทศบาลตำบลบ้านโป่งรุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติ จากท่าน วัชรพล แก้วเปรมกุศล ปลัดอำเภอพร้าว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วันที่ 25 กรกฎาคม พศ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมโครงการ เเห่เทียน เเละ หล่อเทียน เข้าพรรษานำ โดย คณะบริหาร ปลัดเทศบาล คณะสภา พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง คณะครูเเละนักเรียนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง คณะครูนักเรียนชุมชนบ้านโป่ง เเละคณะชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม พศ 2562 ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พัฒนากู่เวียงยิง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง เนื่องใน วันเเม่เเห่งชาติ นำโดย ปลัดเทศบาล นาย ปรีชา หนูทองเเก้ว เเละ คณะบริหาร คณะสภา พนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 3 มิถุนายน พศ 2562
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ ปลัดเทศบาล คณะบริหาร คณะสภา รวม ถึงเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ ปลัดเทศบาล คณะบริหาร คณะสภา พนักงาน ทุกคน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม พศ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ คณะบริหาร คณะสภา ร่วม เเจกเบี้ยยังชีพ ผ้าห่ม ปฏิทิน ให้เเก่ผู้สูงอายุ เเละ ผู้พิการเนื่องในวันขึ้นต้นปีพุธศักราชใหม่ ปี พศ 2562 วันที่ 4 มกราคม พศ 2562
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล เข้าร่วมประกอบพิธี วันปิยมหาราช วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่5 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม
กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ รักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนสองข้างทาง สายปิงโค้งพร้าว โดยมีท่านอัษฎางค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษาและหล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดทุ่งน้อย นำโดยนายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร สภา ฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนบ้านโป่ง ผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ประเพณีรดน้ำดำหัวผุ้สุงอายุตำบลบ้านโป่ง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดยนายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เป็นประธานในพิธี
พิธีมอบเกียรติบัตรมหาลัยสูงวัยเทศบาลบ้านโป่งรุ่นที่2วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ2561นำโดย ท่านปลัด ดำรงศักดิ์ ยาดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ร่วมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ร่วมเเจกเบี้ยยังชีพ เสื้อกันหนาว ปฎิทิน ให้เเก่ ผู้สุงอายุ เเละคนพิการ เนื่องในวันขึ้นต้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2561
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ร่วมกับ คณะบริหาร สมากชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน มอบรถเข็น รถโยก เเพมเพิล เเละนมผงเด็ก ให้เเก่ผู้พิการเเละเด็กแรกเกิด วันที่ 25 ธันวาคม 2560
พิธีเปิด โครงการมหาวิทยาลัยสูงวัย นำโดย ท่านปลัด นาย ปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ เทศบาลบ้านโป่ง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ -การเลือกประธานรุ่น กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตเมื่อสูงวัย โดย พัฒนากรอำเภอพร้าว
โครงการ จิตรอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ นำโดย นายก ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เเละคณะบริหาร คณะสภา พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเเละประชาชน ตำบลบ้านโป่ง ณ พระธาตุกู่เวียงยิงบ้านทุ่งน้อย หมู่ 6 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว วันที่ 9 พฤศจิกายน พศ 2560
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย น.ส รสริน วงศ์คำ ปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมประกอบพิธี วันปิยมหาราช วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เพื่อน้อมรำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม
กิจกรรมร่วมพิธีถวายพระพรและร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง โดยมี นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ ได้ให้เกียรติฯ เป็นประธานในพิธี
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ฉลองพระชนมายุ ๖๕ พรรษา 28 กรกฎาคม 2560ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ ป็นประธานในพิธี
งานเเห่เทียน เเละ หล่อเทียนพรรษาวันที่ 6 กรกฎาคม พศ 2560 ณ วัดทุ่งน้อย นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดยนายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่งเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามน้ำแม่งัดบ้านดงป่าแดง หมู่8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 15 พ.ค. 60
งานรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุประจำปี 2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายกเทศบาลบ้านโป่ง นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เป็นประธานในพิธี
พิธีมอบเกียรติบัตรมหาลัยสูงวัย รุ่นที่ 1วันที่ 16 มีนาคม พศ 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย ท่านนายอำเภอ ทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
พิธีรวมพลังความภักดี กิจกรรมถวายสัตย์ปฎิญาณ ทำความสะอาดพระธาตูกู่เวียงยิงร่วมกันเก็บขยะรอบหมู่บ้าน วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้ และฝึกทักษะงานฝีมือ ทำริบบิ้นไว้อาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมโครงการมหาวัยสูงวัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมนันทนาการ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จำนวน ๓๐ ราย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมประกอบรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคมและ ตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 59 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 59 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 59 กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 59 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 59 เปิดมหาวิทยาลัยสูงวัย
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านแม่แพง หมู่ที่ ๓ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฤาษีทรงอาทิตย์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมงานดำหัวหัวปี59 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโป่ง และพิธีเปิดถนนโอเวอร์เลย์ ร่วมใจสามัคคี รักษาดูแลถนนร่วมกัน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster