ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านโป่ง
 
1. ยุทธศาสตร์: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
    2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
    3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
    1. พัฒนาด้านเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาด้านการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
    3. พัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
    4. พัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
    1. พัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    3. พัฒนาชุมชนตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
    4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
4. ยุทธศาสตร์: การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
    1. พัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้
    2. พัฒนาด้านการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    3.พัฒนาด้านการส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
    4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 
5. ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    3. พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
    4. พัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 
6. ยุทธศาสตร์ : การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    1. พัฒนาด้านการกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
    2. พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และสิ่งเสพติด
    3. พัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน
 
7. ยุทธศาสตร์: การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    1. พัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
    2. พัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
    3. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านโป่งทั้งหมด
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster