ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
• ข้อมูลพื้นฐาน
     o1 โครงสร้าง
     o2 ข้อมูลผู้บริหาร
     o3 อำนาจหน้าที่
     o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     o5 ข้อมูลการติดต่อ
     o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การประชาสัมพันธ์
     o7 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในชุมชน
 
2. • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
o การดำเนินงาน
    o 10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    o 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    o 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    o 13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
o กาปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
     2. คู่มือการปฏิบัติงานการชำระภาษี
     3. คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น
     4. คู่มือการจัดทำและประสานแนพัฒนาท้องถิ่น ในระดับพื้นที่
     5. คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
     6. คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     7. คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
     8. คู่มือการใช้งานระบบ Info
     9. คัมภีร์เบี้ยยังชีพ
     10. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
     11. คู่มือใช้งำนระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
     12. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
     13. คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
การให้บริการ
     1. คู่มือสำหรับประชาชน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     ข้อ 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     ข้อ 019 ผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน งบประมาณรายจ่ายปี 2565
     ข้อ 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     ข้อ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     ข้อ 022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี
     ข้อ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     ข้อ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     ข้อ 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     ข้อ 026 (ชุดที่ 2 ) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     ข้อ 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     ข้อ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
     ข้อ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     ข้อ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
-การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     ข้อ 036 (3)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     ข้อ 036 (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป
     ข้อ 036 (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี)
 
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     ข้อ 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster