ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
งานบริการจัดเก็บภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
 
งานบริการจัดเก็บภาษี

             ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                 ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ปลูกสร้างนั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนมม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดิน ที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
            1.เจ้าของทรัพย์สิน
            2.เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี

อัตราภาษี
            1.ผู้รับประเมินชำระภาษี ปีละครั้งตามค่ารายปี
            2.อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี=ค่ารายปีX12.5%

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
            1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
            2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8)
            3.ผู้รับการประเมินต้องรับเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบ แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนะผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี(ภ.ร.ด.2) เท่าที่จำเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการ จัดเก็บภาษีเท่านั้น

            1.กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ เช่น
                1.1สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่ เสียภาษี
                1.2สำเนาโฉนดที่ดิน-สัญญาซื้อขายโรงเรือน
                1.3สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน
                1.4ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม
                1.5ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
                1.6หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท
                1.7ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
                1.8ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
                1.9หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
                1.10แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เสียภาษี
                1.11หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ภ.2 แทน)
            1    .12ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ ภ.ร.ด.2 ในฐานะผู้รับประเมินทุกคนหรือจะมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องเป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย

            2.กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้ว

ขั้นตอนในการชำระภาษี
            1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
            2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดง รายการทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
            3. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย
            4. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด
            5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

การผ่อนชำระ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะขอผ่อนค่าภาษีก็ได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชำระนั้นจะต้องมีจำนวน 9,000 บาท มีเงื่อนไข
            1. ต้องยื่นแบบภายในกำหนดและผู้เสียภาษีแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระค่าภาษีเป็นหนังสือ ภายใน 30 วันนับ แต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
            2. กำหนดเวลาชำระเป็น 3 งวดๆละ เท่าๆกัน
                งวดที่ 1 ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
                งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เอนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 1
                งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 2
            3. ในกรณีไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลาใน 2 ให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนชำระค่าภาษี

การอุทธรณ์
หากผู้รับการประเมิน ไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขอ อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)
บทโทษและค่าปรับ
            1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
            2.ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามจริงหรือไม่สมบูรณ์มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

            3.ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
                3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 %
                3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
                3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
                3.4 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด


             ภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
            1. ให้เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.ร.ด.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
            2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดิน เปลี่ยนแปลงยืนแบบ (ภ.ร.ด.5) ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่โอนกรรมสิทธิ์

อัตราภาษี
            1. จะเสียราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
            2. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

การคำนวณภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง เนื้อที่เกณฑ์ลด – หย่อน

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
            1.บัตรประจำตัวประชน
            2.สำเนาทะเบียนบ้าน
            3.หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
            4.โฉนดที่ดิน/น.ส.3
            5.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
            6.หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นมาทำการแทน

เงินเพิ่ม
            1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
            2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
            3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
            4. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

บทกำหนดโทษ
            1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้ง จำทั้งปรับ
            2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            3.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การอุทธรณ์
เมื่อได้รับแจ้งการประเมินเห็นว่าไม่ถูกต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน ประเมินภาษีบำรุงท้องที่นับแต่วันที่ประกาศ ราคาปานกลางของที่ดิน

การขอคืนภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นคำขอรับคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

             ภาษีป้าย
                ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียนและสลักจารึก

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
            1. เจ้าของป้าย
            2. ผู้ครอบครองป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
            1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)ภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี
            2. ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย

การคำนวณพื้นที่ป้าย
            1. ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ ส่วนกว้างที่สุด X ส่วนยาวที่สุด ของขอบเขตป้าย
            2. ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ ถือตัวอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด

อัตราภาษีป้าย
            1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
            2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
            3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
                - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
                - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
                - ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี
            1. กรณีป้ายติดตั้งใหม่
                - บัตรประจำตัวประชาชน
                - สำเนาทะเบียนบ้าน
                - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                - หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
                - ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย
            2. กรณีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายรายเก่าควรนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย

การชำระภาษีป้าย
            เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
            1. ระยะเวลาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน
            2. สถานที่ชำระภาษีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
            3. การชำระภาษีข้ออื่นๆ
                - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
                - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน

            4. การผ่อนชำระหนี้
                - ภาษีป้าย 3,000.-บาท ขึ้นไป
                - ผ่อนชำระเป็น 3 งวดๆ ละ เท่าๆ กัน
                - แจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนด เวลาชำระหนี้
                - ป้ายติดตั้งครั้งแรก
                - คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน
                -เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งถึงงวดสุดท้ายของปี
                งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม = 100 %
                งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %
                งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %
                งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %

เงินเพิ่ม
            1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดให้เสียเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษี
            2. ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษี
            3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย

บทกำหนดโทษ
            1. ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท
            3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับแบบป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษี ณ ที่เปิดเผยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาท
            4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การอุทธรณ์การประเมิน
เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น

 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster