ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ website เทศบาลตำบลบ้านโป่ง พระธาตุยองผาเป็นสง่า ดูงามตาโป่งน้ำร้อน อนุสรณ์พระธาตุเวียงยิง ที่พึ่งพิงครูบาอินสม น่าชื่นชมน้ำแม่งัด
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล นายช่างโยธา
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบ้านโป่ง

อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565
กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พระธาตุกู่เวียงยิ่ง หมู่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง นำโดย ท่านนายกศิโรจน์ ชมภูรัตน์ พร้อมกับ คณะบริหาร คณะสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565
กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19นำโดย ท่านนายกศิโรจน์ ชมภูรัตน์ พร้อมกับ คณะบริหาร คณะสภา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
กิจกรรมแจกผ้าห่ม ปฎิทิน เบี้ยยังชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง เนื่องวันขึ้นต้นปีใหม่ นำโดย ท่านนายกศิโรจน์ ชมภูรัตน์ พร้อมกับ คณะบริหาร คณะสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วัดในเขตพื้นที่ จำนวน 9 วัด
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ออกสำรวจถนนร่วมกับนายกและช่างอบต.สันทราย จากบ้านดงป่าแดงหมู่8ถึงบ้านหนองครก ต.สันทราย ระยะทาง 1,780เมตรเพื่อเสนอ ของบ อบจ.ในปีนี้
กิจกรรม พัฒนาพระธาตุกู่เวียงยิง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร คณะสภา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระธาตุกู่เวียงยิง บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม โครงการถวายเทียนและหล่อเทียนเข้าพรรษา นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร คณะสภา กำนัน ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ร่วกิจกรรม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม วันเด็กเเห่งชาติ นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะสภา กำนัน ผู้ใหญ่ ร่วกิจกรรม ในวัน เสาร์ ที่ 11 มกราคม2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรม เเจกผ้าห่มกันหนาว ปฎิทินเบี้ยยังชีพ เนื่องในวันขึ้นต้นปีใหม่นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่งร่วมกับ คณะบริหาร คณะสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน วัน อังคาร ที่ 7 มกราคม พศ 2563
เเทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง นายปรีชา หนูทองเเก้ว ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และ คณะสภา รวมทั้ง พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่งได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวัน พุธ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พศ 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านเเจ่งกู่เรือง
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง นายปรีชา หนูทองเเก้ว ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร คณะสภา รวมทั้ง พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่งทุกคน ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พศ 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านเเจ่งกู่เรือง เเละต่อด้วย กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา พระธาตุกู่เวียงยิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร
พิธีมอบเกียรติบัตร มหาลัยสูงวัย เทศบาลตำบลบ้านโป่งรุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติ จากท่าน วัชรพล แก้วเปรมกุศล ปลัดอำเภอพร้าว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วันที่ 25 กรกฎาคม พศ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมโครงการ เเห่เทียน เเละ หล่อเทียน เข้าพรรษานำ โดย คณะบริหาร ปลัดเทศบาล คณะสภา พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง คณะครูเเละนักเรียนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง คณะครูนักเรียนชุมชนบ้านโป่ง เเละคณะชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม พศ 2562 ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พัฒนากู่เวียงยิง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง เนื่องใน วันเเม่เเห่งชาติ นำโดย ปลัดเทศบาล นาย ปรีชา หนูทองเเก้ว เเละ คณะบริหาร คณะสภา พนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 3 มิถุนายน พศ 2562
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ ปลัดเทศบาล คณะบริหาร คณะสภา รวม ถึงเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ ปลัดเทศบาล คณะบริหาร คณะสภา พนักงาน ทุกคน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม พศ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ คณะบริหาร คณะสภา ร่วม เเจกเบี้ยยังชีพ ผ้าห่ม ปฏิทิน ให้เเก่ผู้สูงอายุ เเละ ผู้พิการเนื่องในวันขึ้นต้นปีพุธศักราชใหม่ ปี พศ 2562 วันที่ 4 มกราคม พศ 2562

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่4 โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่5
โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่6 โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่8

 

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๒๙-๐๑๖ บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อบ้านดงป่าแดง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง
ประกาศตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ - บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๖ - บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๓ - บ้านดงป่าแดง หมู่ที่ ๘ - บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโป่ง
ประกาศตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฮิ้น (สายทุ่งฮ้าง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโป่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต. หมู่ที่ ๖-๓-๘-๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต. หมู่ที่ ๖-๓-๘-๔
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ 29-002 ฯลฯ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) ฯลฯ
ประกาศตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง รหัสทางหลวง เลขที่ ชม. ถ 29-001
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง รหัสทางหลวง เลขที่ ชม. ถ 29-001
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๑ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ บ้านสันต้นม่วง หมู่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ฯ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับ ปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับ ปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ร่างประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
รายละเอีดยการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำงัด หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาดสอบราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง - หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง - หมู่ที่ 8 บ้านดงหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านป่าฮิ้น- หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster